فرودگاههای استانبول

شهر استانبول دارای دو فرودگاه است بزرگترین فرودگاه که در یشیلکوی و بیست و چهار کیلومتر از مرکز شهر فاصله دارد فرودگاه بین المللی آتاتورک است و فرودگاه جدید که بیست کیلومتر از شرق آسیایی استانبول قرار دارد فرودگاه بین المللی صبیحه  گوکچن نام دارد.